Pendle.nl

Met Pendle.nl kunnen medewerkers, die gewoonlijk met de auto naar het werk rijden, inzicht krijgen in de totale jaarlijkse kosten van hun vervoer specifiek berekend voor het woon-werkverkeer. Het gaat hierbij om de variabele en een deel van de vaste kosten van de auto. Ook kunnen de eventueel ontvangen reisvergoedingen in de kostenvergelijking worden verwerkt. De medewerkers kunnen vervolgens deze kosten vergelijken met de kosten van alternatieven in het woon-werkverkeer. Zoals (elektrische) fiets, openbaar vervoer, carpoolen, motor, deelauto, andere auto of scooter/brommer.

Uiteraard zijn kosten een van de overwegingen om van vervoerwijze te veranderen of minder te gebruiken, naast bijvoorbeeld beschikbaarheid, kwaliteit, reistijd, veiligheid en gemak. Het doel van Pendle.nl  is om met name automobilisten bewust te maken van de jaarlijkse kosten van hun woon-werkverkeer en hen daardoor te be├»nvloeden (geregeld) een alternatief te gebruiken. Het plan is, afhankelijk van het resultaat, de invuller een vervolgaanbieding aan te bieden.

Pendle.nl2